© Copyright EÚ AV ČR, v.v.i.

Podrobný úvod

 

Ediční řada sborníků Češi v cizině sv.1-12 vycházela v letech 1986 až 2004, vydavatel Etnologický ústav AV ČR,v.v.i. (dříve Ústav pro etnografii a folkloristiku ČSAV). Hlavním editorem celé řady byl PhDr. Stanislav Brouček, CSc.

První číslo bylo vydáno za finanční podpory Československého ústavu zahraničního (ČUZ), další svazky pak vycházely ve spolupráci s ČUZ (Češi v cizině sv. 2,3,4). Po roce 1989 byly publikovány další sborníky za podpory grantových projektů Akademie věd České republiky, Grantové agentury České republiky a Ministerstva zahraničních věcí České republiky (Češi v cizině sv. 6, 8, 9, 10, 12). V několika svazcích příspěvky vycházejí z referátů přednesených na konferencích o krajanské problematice pořádaných v letech 1985-1995 v rámci těchto grantových projektů (Češi v cizině sv. 1, 2, 3, 4, 6, 8).

Sborníky se věnují problematice českých krajanů v zahraničí. V jednotlivých svazcích jsou shromážděny dokumenty o českém vystěhovalectví do Rakouska, Ruska, Francie, Holandska, Severní a Jižní Ameriky, do Afriky, na Balkán, reemigraci ze SSSR a další. Celá edice je rekapitulací současných vědomostí o českém vystěhovalectví a životě Čechů za hranicemi. Autoři jednotlivých příspěvků věnovali zvláštní pozornost vyhodnocení základní literatury, příčinám a důvodům k vystěhovalectví, místům usídlení, kulturním, sociálním a politickým aktivitám krajanů v jinoetnickém prostředí.

V ediční řadě jsou dva sborníky koncipovány jako monotematické, svazek 5 je zaměřen na České vesnice v rumunském Banátě, autoři J.Jech, M.Secká, V.Scheufler, O.Skalníková. Jednotící téma má i svazek 11 Ecology and Folklore III., vydaný v angličtině, kde jsou prezentovány referáty ze stejnojmenné konference v Lodži v roce 1996, konferenci organizovala Univerzita v Łodži ve spolupráci s Etnologickým ústavem AV ČR.

Důležitou součástí edice Češi v cizině je i publikování celkového přehledu Bibliografie prací o rumunských Češích a Slovácích autora Zdeňka Salzmanna (svazek 12).

V současné době je celá řada přístupná jako prezenční fond v knihovně Etnologického ústavu AV ČR. Náklad jednotlivých svazků edice je již z části zcela rozebrán. Digitalizace celé řady Češi v cizině proto přispívá k zpřístupnění jedinečných a mnohdy dosud neznámých pramenů ke krajanské problematice. Cílová skupina uživatelů jsou badatelé v oblasti etnologie, historie, sociologie a dalších společenských věd. Dále je ediční řada Češi v cizině žádaným studijním pramenem pro samotné krajany a jejich potomky, krajanské spolky a v nemalé míře i pro širokou veřejnost.

O editorovi

 

PhDr. Stanislav Brouček, CSc. pracuje v Etnologickém ústavu AV ČR,v.v.i. (dříve Ústav pro etnografii a folkloristiku ČSAV) od roku 1974, v letech 1990-1998 byl ředitelem ústavu. Ve své vědecké práci se specializuje na problematiku českých krajanských komunit v zahraničí a integrací migračních skupin v České republice se zaměřením na vietnamské etnikum. Jako pedagog působil na Univerzitě Jana E. Purkyně v Ústí nad Labem, Masarykově univerzitě v Brně, Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a na Západočeské univerzitě v Plzni. Stanislav Brouček je konzultantem Stálé komise pro krajany v zahraničí Senátu PČR, Odboru migrační a azylové politiky Ministerstva vnitra ČR a spolupracuje s útvarem zvláštního zmocněnce pro krajanské záležitosti při Ministerstvu zahraničních věcí ČR.